ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561
15 พ.ค. 61 นักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน