ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรัชฏาวรรณ ศรีคงแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางเกศณ์ชญาวรรณ์ ธัญญเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

ธวัชชัย อ่อนศรีแก้ว
ครูอัตราจ้าง