กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรัชฏาวรรณ ศรีคงแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ธวัชชัย อ่อนศรีแก้ว
ครูอัตราจ้าง

มณีรัตน์ ธัญญเจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0