ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสุภาภรณ์ โกสีรัตนาภิบาล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายธวัชชัย อ่อนศรีแก้ว
ครูอัตราจ้าง