ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสุภาภรณ์ โกสีรัตนาภิบาล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2562

นายธวัชชัย อ่อนศรีแก้ว
ครูอัตราจ้าง