กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมยศ พงศาปาน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ