ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางจำเนียร แซ่เล่า
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมยศ พงศาปาน
ครู คศ.3