ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านขอนหาด

 

          โรงเรียนบ้านขอนหาด  เดิมชื่อ  “  โรงเรียนบ้านแหลมยอม  “  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 11  สิงหาคม  พ..2483  ตรงกับวันพุธขึ้น  11 ค่ำ  เดือน ปีมะโรง  โดยนายสังเวียน   ช่วยศรีนวล  เป็นประธานในพิธีเปิด  มีนายแสง  โกสีย์รัตนาภิบาล  เป็นครูใหญ่  นายแช่ม  มากช่วยเป็นครูผู้สอน        มีนักเรียน  64 คน  นายช่วย  หนูทับเป็นสารวัตศึกษา  นายคลัง  เหรียญไกร  รักษาการครูใหญ่      โรงเรียนวัดโคกทราง การดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนโดย  นายดำ มีศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบล  ท่าเสม็ด  พร้อมด้วยราษฏรในเขตพื้นที่เป็นผู้ร่วมกันจัดตั้ง  ได้สร้างอาคารเรียนแบบศาลาวัดพื้นดิน  หลังคามุงจาก  ขนาดกว้าง10 เมตร  ยาว 12 เมตร  มีระเบียงรอบทั้งสี่ด้าน ตั้งอยู่ในบ้านคลองโกซึ่ง เป็นที่ดินของนายจับ สมชุม กำนัลตำบลท่าเสม็ดได้อุทิศให้กับโรงเรียนรวมเนื้อที่ทั้งหมด 12ไร่ 2 งาน

ปี พ..2485  โรงเรียนแห่งนี้ได้ถูกพายุพัดหักพัง  ทางราชการได้ย้ายไปทำการสอนที่ศาลาพักร้อนบ้านขอนหาด  และต่อมาอีกประมาณ  ปี  ได้สร้างอาคารขึ้นใหม่แบบศาลาวัด  กว้าง  12  เมตร  ยาว  14  เมตร  ปี พ..2494  นายแสง  โกสีย์รัตนาภิบาล  ได้ขอบริจาคที่ดินของ  นายคล้าย  แสงศรี  ซึ่งเป็นที่ดินที่ติดต่อกับวัดขอนหาด  รวมพื้นที่  ไร่  27  ตารางวา วันที่  พฤศจิกายน  พ..2530  ได้ขอเปลี่ยนชื่อโรเรียนจาก  “  โรงเรียนบ้านแหลมยอม  “  เป็น  “  โรงเรียนบ้านขอนหาด  “  และได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่  17  ธันวาคม  พ..2503 ปี  พ..2504  ได้จัดสร้างอาคารเรียนแบบ  022  กว้าง  เมตร  ยาว  17  เมตร  หลังคามุงกระเบื้อง  ค่าก่อสร้างประมาณ  23,000  บาท  โดยมีพ่อค้าประชาชนให้มา  8,000  บาท  คณะครู  มีนายแสง  โกสีย์รัตนาภิบาล  นายแก้ว  พงศาปาน  นายแก้ว  บุญเรืองขาว  นายคำนึง  พงศาปาน  นายทอง  บัวทอง  นายพร้อม  อภัยรัตน์  และนางสาวสมศรี  หัตติยานนท์  ร่วมบริจาคเป็นเงิน  14,000  บาท  ใช้เวลาในการก่อสร้างเพียง  28  วันก็แล้วเสร็จ  ปี  พ..2505  ได้รับงบประมาณจากทางราชการต่อเติมอาคารเรียน  เป็นเงินจำนวน  23,000  บาท  รวม  ห้องเรียน ปี  พ..2509  ได้สร้างอาคารกว้าง  7.5  เมตร  ยาว  24  เมตร  เป็นเงิน  14,650  บาท  หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่  โดยสร้างด้วยเงินบริจาค ปี  พ..2513  ได้รับงบประมาณจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาลสร้างอาคารแบบ  008  จำนวน  ห้องเรียน  เป็นเงิน  245,000  บาท

ปี  พ..2516 ได้รับงบประมาณจาก  กองสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อเติมอาคารเรียนแบบ 008 อีก

ห้องเรียน  เป็นเงิน  240,000 บาท ปี  พ..2517ด้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงฝึกงาน  แบบ  312 งบประมาณ  95,000  บาท ปี  พ..2519  ได้รับงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนแบบ  017  จำนวน  ห้องเรียน  งบประมาณ  370,000  บาท  ปี พ..2520 นายเนตร นางเธียรชม ใจซื่อดี ได้ซื้อที่ดินประมาณ 2 งาน เป็นเงิน7,000 บาท  บริจาคให้โรงเรียน  และต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน  แบบ  017  อีก 4 ห้อง  เป็น  ห้องเรียน ปี  พ..2521  ได้รับงบประมาณถังเก็บน้ำฝน  จำนวน  บ่อ  เป็นเงิน  27,000  บาท     เดือนกรกฎาคมทางโรงเรียนได้สร้างถังน้ำประปา  เป็นเงิน  10,500  บาท  โดยการบริจาคของ       นายจำนง  จงบุรี   ได้รับงบประมาณให้สร้างส้วม  หลัง  จำนวน  ที่  บ้านพักครู  หลัง      และได้รับงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนแบบ  017  เพิ่มจำนวน  หลัง  จำนวน  ห้องเรียนงบประมาณ  400,000  บาท ปี  พ..2522   ได้รื้ออาคารเรียนแบบ    022    แล้วได้นำวัสดุไปก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ใช้เป็นโรงอาหารขนาด  กว้าง  เมตร  ยาว  เมตร

ปี  พ..2522  ได้รับงบประมาณลาดพื้นซีเมนต์โรงอาหารงบประมาณ  10,000  บาท ปี  พ..2527  เปิกทำการสอนเด็กก่อนเกณฑ์บังคับ       ปี  พ..2529  เปิดทำการสอนอนุบาลชนบท            

ปี  พ..2535  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช 2521

(ฉบับปรับปรุง  พ..  2533  ) ปี  พ..2541  โรงเรียนได้เปิดการสอนชั้นอนุบาล  ขวบ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  และได้รับการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา  ในปีงบประมาณ  2540  ของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยจัดสรรงบประมาณให้มีห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติกระทรวงวิทยาศาสตร์  และห้องปฏิบัติการทางภาษา

               ปี  พ..2544  ได้เริ่มก่อสร้างถนนคอนกรีตในบริเวณโรงเรียนโดยประชาชนบริจาค งบประมาณ 393,220  บาท ปี  พ..2544  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ให้งบประมาณก่อสร้างโรงพลศึกษาเป็นเงิน 1,200,000 บาท และประชาชนบริจาคเพิ่มเติม30,000  บาท

ปี พ.. 2544  ประชาชนและศิษย์เก่าได้บริจาคงบประมาณสร้างห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ เป็นเงิน225,525  บาท ปี พ.. 2544 ก่อสร้างโรงรถขนาด  กว้าง  เมตร  ยาว  18  เมตร โดยเงินงบประมาณจากประชาชน และใช้วัสดุอาคารบ้านพักซึ่งถูกรื้อย้าย  เป็นเงิน  45,000   บาท   ปี  พ.2544  ได้ถ่ายโอนอนุบาล  ขวบ  ไปให้องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโรงเรียน  จนถึงปัจจุบันมีผู้บริหารทั้งสิ้นจำนวน  คน  ผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ  นายวิจิตร  ศรีสว่าง  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนหาด เมื่อ  วันที่  25  มิถุนายน พ..2542  จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันโรงเรียนบ้านขอนหาด  มีพื้นที่จำนวน  12  ไร่  งาน  64  ตารางวา  มีอาคาร เรียนจำนวน  หลัง  22  ห้องเรียน  ส้วม  หลัง  11  ที่  สนามเด็กเล่นจำนวน แห่ง  โรงฝึกงานแบบ  312  จำนวน  หลัง การเรียนการสอน  ได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้น  อนุบาล  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ จัดการเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544(2546)ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 และตามพระราชบัญญัติการศึกษา  พุทธศักราช  2542 ปีการศึกษา 2542  - 2549 ได้เปิดทำการสอนเรียนธรรมศึกษา และโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  ปีการศึกษา 2543- ,2548,2549,2550,2551,2552  โรงเรียนได้แชมป์ประเทศไทย   มินิวอลเลย์บอลถ้วยพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ชนะประเทศญี่ปุ่น  ประเทศสิงคโปร์  และประเทศสาธารณประชาชนจีน ปีการศึกษา  2544  โรงเรียนได้รับการประเมินคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน  ดาว ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา  2544  โรงเรียนได้รับการประเมินคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนการจัดการการสอนพระพุทธศาสนาและจริยธรรมได้มาตรฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา  2544  โรงเรียนได้ชนะเลิศการประเมิน โรงเรียนสายใยชุมชน มีคุณธรรมสู้ภัยเศรษฐกิจ ระดับประเทศ  นายวิจิตร  ศรีสว่าง  เป็นประธานรุ่นของโรงเรียนและชุมชนทั่วประเทศไทย ปีการศึกษา  2545  โรงเรียนได้ผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาจากบุคคลภายนอกระดับประเทศ  จากสำนักงานคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  องค์กรมหาชน รอบแรก ปีงบประมาณ  2545  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างโรงพลศึกษาเป็นศูนย์กีฬาตำบลขอนหาด ด้วยเงินงบประมาณ  1,250,000  บาท ปีการศึกษา  2545  ครูผู้สอน  นายสมยศ  พงศาปาน  ได้รับประเมินเป็นครูต้นแบบ TEACHER AWARD   สาขาการพลศึกษา            ปีการศึกษา  2546  ผู้บริหารโรงเรียน  นายวิจิตร  ศรีสว่าง  ได้รับประเมินเป็นครูต้นแบบ TEACHER AWARD   สาขาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา  2547  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ของสำนักงานคณะการการประถมศึกษาแห่งชาติ

            ปีการศึกษา  2547  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตรระดับเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  3 ปีการศึกษา 2548   โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธกัลยาณมิตร ระดับภาคเขตปกครองสงฆ์ ภาค  16  และเป็นโรงเรียนต้นแบบระดับประเทศไทย  ได้รับงบประมาณสนับสนุน  ประมาณ 200,000   บาท   นายวิจิตร  ศรีสว่าง  เป็นประธานเครือข่ายการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 16  และ ประธานรุ่นโรงเรียนร่วมปลุกระแสคุณธรรมระดับประเทศไทย ปีการศึกษา  2548  นายวิจิตร  ศรีสว่าง  ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรมระดับประเทศไทย ปีการศึกษา  2549  นายวิจิตร  ศรีสว่าง  ได้รับเหรียญพระราชทานสดุดีลูกเสือ ชั้นที่ 2 ปีการศึกษา  2547 – 2549   โรงเรียนได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเหรียญทอง ปีการศึกษา  2549  โรงเรียนได้รับรองมาตรฐานการศึกษาจากบุคคลภายนอก ระดับประเทศ  จากสำนักงานการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการภายนอก  องค์กรมหาชน  ระดับดีมากทั้ง  2  ระดับ ปีการศึกษา 2549   โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม การสอนกีฬาพื้นฐานวอลเลย์บอลในระดับประถมศึกษา ผลงานของนายสมยศ  พงศาปาน

               ปีการศึกษา 2549   โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศไทย  ได้รับงบประมาณ   300,000  บาท  ปีการศึกษา 2549   บุคลากรดีเด่น สาขาผู้บริหารสถานศึกษา และสาขาอื่น ๆ ของบุคลากรทั้งหมด  ระดับ เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  ประจำปี  2549   100  %   ปีการศึกษา  2550  Best  Practices  แผนกงานบูรณาการการจัดการเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น : เศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์คุณธรรม ฯ  แห่งประเทศไทย

             ปีการศึกษา  2550  เด็กชายวรปรัชญ์  พิทักษ์  ได้เด็กดีเด่นแห่งชาติ  แห่งประเทศไทย    ปีการศึกษา  2551  Best  Practices  โรงเรียนการจัดการเรียนการสอน และการบริหารตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ของกระทรวงศึกษาธิการ  ปีการศึกษา  2551  Best  Practices โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมครอบครัวอบอุ่นตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์คุณธรรม ฯ  แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา  2551  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขอนหาด พุทธศักราช  2551    ปีการศึกษา  2552  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการการจัดการรู้ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมเด็กดี  V- STAR  ของชมรมพุทธศาสตร์สากล

ปีการศึกษา  255ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการการจัดการรู้ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมเด็กดี  V- STAR  ของชมรมพุทธศาสตร์สากลรางวัลคุณภาพระดับดีเยี่ยม

คำขวัญของโรงเรียน

“  เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม 

สีประจำโรงเรียน

“  น้ำเงิน  ชมพู 

อักษรย่อของโรงเรียน

“  ..  “

ปรัชญาประจำโรงเรียน

“  นตถิ  ปัญญาสมา  อาภา