คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกิจจจา โกสีย์รัตนาภิบาล
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขอนหาด
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ ชุมทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระจตุพิธ ฤทธิไชย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางไพรี เฉียบแหลม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาติ บัวทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายศิลปิน ศรีเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางจำนง พ่วงแสง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสุพิศ เฉียบแหลม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรศ พงศาปาน
ตำแหน่ง : กรรมการเลขานุการ