ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกิจจจา โกสีย์รัตนาภิบาล
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขอนหาด
ชื่อ-นามสกุล : นายจำเนียร สังข์ทอง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระสมุห์จตุพิธ ชยสิทธิโก (เจ้าอาวาสวัดขอนหาด)
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางไพรี เฉียบแหลม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาภรณ์ โกสีย์รัตนาภิบาล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
อีเมล์ : toytingflower@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายศิลปิน ศรีเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางจำนง พ่วงแสง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสุพิศ สังข์ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรศ พงศาปาน
ตำแหน่ง : กรรมการเลขานุการ