ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจำเนียร แซ่เล่า
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ธวัชชัย อ่อนศรีแก้ว
ครูอัตราจ้าง