ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรศ พงศาปาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2557- ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายวิจิตร ศรีสว่าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 มิถุนายน 2542- 30 กันยายน 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายเสนอ สุวรรณเกษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 มีนาคม 2539 - 16 มิถุนายน 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี แทรกสุข
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (รักษาการแทน)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 กุมภาพันธ 2538 - 19 มีนาคม 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายชาลี เอียดสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 กรกฏาคม 2536 - 16 กุมภาพันธ์ 2538
ชื่อ-นามสกุล : นายเขต ไชยแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 พฤาภาคม 2533 - 15 สิงหาคม 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนงค์ จงบุรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2521 - 9 พฤษภาคม 2533
ชื่อ-นามสกุล : นายธันวา บุญสิงห์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 เมษายน 2518 - 18 พฤษภาคม 2521
ชื่อ-นามสกุล : นายแสง โกสีย์รัตนาภิบาล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 พฤษภาคม 2515 - 15 เมษายน 2518
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพันธ์ ชนะสงคราม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 มกราคม 2510 - 3 พฤษภาคม 2515
ชื่อ-นามสกุล : นายเนตร ใจซื่อดี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 สิงหาคม 2508 - 24 มกราคม 2510
ชื่อ-นามสกุล : นายแสง โกสีย์รัตนาภิบาล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 สิงหาคม 2488 - 16 สิงหาคม 2508