กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอภิชาติ บัวทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนฤมล ยอดศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0