ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสา่วอารีย์ ทองคง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2562

นางสาวสิรประภา แป้นน้อย
ครูอัตราจ้าง