กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจำเนียร แซ่เล่า
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์