ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจำเนียร แซ่เล่า
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวรติกร นวลเจริญ
ครูผู้ช่วย