ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : สอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนบ้านขอนหาด
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2563,15:58   อ่าน 55 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรีญเงิน การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนบ้านขอนหาด
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2563,15:22   อ่าน 46 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนบ้านขอนหาด
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2563,15:21   อ่าน 43 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนบ้านขอนหาด
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2563,15:20   อ่าน 46 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนบ้านขอนหาด
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2563,15:18   อ่าน 57 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ วันวิชาการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนบ้านขอนหาด
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2563,14:58   อ่าน 44 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ วันวิชาการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนบ้านขอนหาด
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2563,14:54   อ่าน 64 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ วันวิชาการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนบ้านขอนหาด
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2563,14:51   อ่าน 65 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ วันวิชาการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนบ้านขอนหาด
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2563,14:45   อ่าน 74 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ วันวิชาการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนบ้านขอนหาด
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2563,14:41   อ่าน 64 ครั้ง