ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวรรณดี พิทักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจรรยา พงศาปาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1